Japanskt korallvatten
Koraller läker benbrott
Franska forskare och läkare har utvecklat en metod att använda korallstycken vid benbrott och skelettfrakturer.
  Fransmännen hämtar sina koraller från Nya Kaledonien i södra Stilla Havet. Efter rengöring med bland annat saltsyra för att lösa ut föroreningar och avlägsna eventuella proteinrester slipas korallstyckena till lämplig passform för den aktuella operationen. 1971 inledde man med djurförsök. Mellan 1977 och 1988 utfördes cirka 600 implantat. Då koraller är ett biomaterial visade det sig utmärkt vid operationer. Inga avstötningsreaktioner skedde, men ännu viktigare var att omgivande friska celler utnyttjade sig av korallens kalcium för att återställa skadan och bygga upp ny frisk benvävnad. Med biokoraller kommer man mycket enklare undan avstötningfenomen, liksom man slipper ge patienten livslång immunförsvarsnedsättande medicinering. Tre år efter operation kunde man via röntgen bara svagt skönja den insatta korallbiten. Efter ytterligare ett år visade röntgenbilderna att den tidigare frakturen helt hade läkts.

Alltfler människor, både läkare och patienter, har börjat intressera sig för korallvattnets positiva effekter.
Detta med anledning av undersökningar som gjorts i Japan och med den nya kunskap om kalciums stora påverkan för en fungerande hälsa, som nu presenterats.
Historier om mirakulösa förbättringar hos patienter varvas med korta men ändå samstämmiga studier utförda av läkare, där man ser en entydig och klart positiv effekt av den japanska korallsanden.
 Nu kommer resultaten inte bara från Japan utan även från USA, Norge, Spanien och Sverige och detta tack vare ett unikt göteborgskt-japanskt samarbete.

Korallerna till Göteborg
Historien började med Stefan Ericsson som under flera år arbetade och bodde på Okinawa tillsammans med sin japanska fru. Han uppmärksammade sin far Rolf i Göteborg på korallvattnet och dess betydelse för hälsan. Rolf Ericsson som tidigare var byggmästare slog länge dövörat till, men efter en resa till Japan där han gick igenom japanska forskningsrapporter väcktes intresset.
  Rolf Ericsson öppnade företaget PMG (Preventive Medical Group), Sweden AB som nu har den exklusiva försäljningsrätten på produkten i alla länder utanför Japan.

Från Göteborg till USA
Det var på hemmaplan i Göteborg som utvecklingen inleddes. Men det var i Norge och Spanien som man mötte det första mycket stora gensvaret på produkten.
  Utvecklingen i USA har också gått i rekordfart - inte minst beroende på att förespråkama av alternativmedicin i USA har en helt annan kampanda, och att man där redan var förtrogen med kalciums förnämliga egenskaper. Ericsson erbjöd en produkt som gjorde det mycket enkelt att förse sig med extra kalcium.
  Japanerna har förpackat lagom mängd korallsand i små mini-tepåsar som man bara doppar i dricksvattnet, kaffet, teet eller läsken.
  Men det finns också läkare som har vissat intresse för korallvattnet. Ulrika Åberg i Skultorp, Skövde, använder sig av koraller för att förbättra pH-värdet på sitt dricksvatten. Korallsanden finns också med i hennes behandling av amalgampatienter och elöverkänsliga.
  Smärtlindringspecialisten och läkaren Björn Ogéus, Söderhamn och Uppsala, noterade att många av hans patienter som tog korallvatten sade att symtomen mildrades och att de fick en förbättrad livskvalité. Utan att klart veta sammanhanget noterade Ogéus att patienter med diabetes, allergier, reumatisk artrit, fibromyalgi och morbus Crohn uppnådde en positiv effekt med korallkalcium. Flera cancerpatienter hade också noterat en förhöjd livskvalité.


Läkarstudie i Norge
Parallellt med sin egen kamp mot cancern utförde överläkare Ole Brändjord i norska Elverum en pilotstudie med 80 patienter, som sträckte sig över fyra månader.
  Trots att patientantalet var lågt kunde klara och uppseendeväckande slutsatser dras av studien. Genom att dricka två liter vatten om dagen, där koraller tillsatts, tog det tre veckor för kroppen att bli rensad på slaggprodukter och syraöverskottet.
  Bäst resultat uppnåddes av patienter med reumatisk artrit där 80 procent uppgav att de blivit bättre eller mycket bättre. Mycket bättre innebar mindre smärtor i muskler, större rörlighet i lederna och mer livsenergi. Därtill kom bättre humör och bättre nattsömn.
  De flesta med fibromyalgi noterade också någon form av förbättring. I gruppen med psoriasispatienter uppgav mer än 60 procent en förbättring. Inga biverkningar kunde heller konstateras, med undantag av att utrensningsverkan ibland kunde upplevas som drastisk och därmed skapade övergående obehag.


Koraller i mikroskop
Erik Enby, Göteborgsläkaren som använder sig av interferenskontrastmikroskopi, kom för tre år sedan i kontakt med korallsanden. Enby undersökte korallerna direkt i mikroskopet. Det mest slående var att mycket små partiklar, mycket påminnande om de små mikrober som observeras i blodet hos friska, med mycket stor hastighet rörde sig i vattnet. En intressant hypotes att testa är om det är dessa mikrober som får kalcium att transporteras ut i kroppen i dess ursprungliga högaktiva jonform, eller om mikroberna i sig är ännu ett välgörande tillskott hos korallerna som förstärker effekten av kalciumet. Enby har idag kompletterat sina behandlingar med rekommendationer till sina patienter att de gärna ska se till att förbättra dricksvattnet med korallsand.

Mer information
Forskningen kring havskorallers inverkan på miljöbelastade människor i västvärlden är ett spännande område, som hör 2000-talet till. 

 Titta in på Bravara.se

VI LEVERERAR INOM 1-3 VARDAGAR!
Läs vårt senaste NYHETSBREV
Skriv ut senaste PRODUKTLISTAN
GILLA OSS PÅ FACEBOOK

HAVSKORALL

- lösningen på vår försämrade miljö?


av Ingemar Ljungqvist

Industrialismens välsignelser med ett allt större välstånd för det stora folkflertalet i de utvecklade länderna har medfört många fördelar också för folkhälsan.
  Tillgången på mat har ökat. Snabba födoämnestransporter världen över förser den rika delen av världsbefolkningen med vitaminrika färska grönsaker och frukter oberoende av den lokala årstiden.


Nya förvaringsmetoder som konservering, djupfrysning och kylförvaring har ersatt gamla metoder. En ökad bostadsstandard, hygienisk vattenhantering och inte minst hygienen runt livsmedlen har gjort det enklare för människan att hålla infektionssjukdomar stången.
  Medaljen har också en baksida. En sådan är det uppdrivna tempot med större stressfaktoren Det temporära livsmedelsöverskottet har uppnåtts med hjälp av en stor insats kemikalier, giftiga sådana, för att hålla ogräs och skadeinsekter stången.


Ge jordarna tillbaka

Man har också tvingats ge jordarna tillbaka de näringsämnen man tagit ifrån dem. Detta har skett i form av konstgödning. Den ursprungliga mänskliga kunskapen om jordbruk och framförallt helhetssynen har ersatts av ett mycket snävt teknokratiskt synsätt i förhållande till de komplexa biologiska processer som ligger bakom uppkomsten av morötter, yoghurt och köttbullar.
  Ett pris för detta har vi fått betala genom att jordarna har utarmats på de livsviktiga mineraler, som vi behöver, fastän mängden är liten. Detta gör att de för ögat fullgoda grödorna också har brister.


Otillräckliga livsmedel

Kombinationen av en ökad spridning av vissa, för oss skadliga, grundämnen, som kadmium, bly och kvicksilver parallellt med att andra grundämnen som molybden, selen, kalcium och zink utarmas på jordarna, gör att våra livsmedel idag blir alltmer otillräckliga för att enkelt ge den mänskliga organismen optimala möjligheter till hälsa. De flesta platser utsätts också för ett surt nedfall från industrins användning av svavel och klorider. Detta förvärrar jordarnas obalans genom att den kemiska pH-jämvikten blir allt svårare att upprätthålla. Många livsviktiga mineraler lakas lättare ur av nederbörden, medan andra som aluminium och kvicksilver, som tidigare har varit fast bundna, kan lösas ut och vandra upp i näringskedjorna.


Obalansen når in i våra kroppar

Obalansen i det kemiska jordbruket har redan nått in i mångas kroppar - livsmedlen och vattnet är inte längre detsamma som förr.
  Arbetet för ett jordbruk som med nödvändighet måste vara kretsloppsanpassat, är ett långsiktigt uppdrag. För alla de som redan dras med konsekvenserna i form av sviktande hälsa måste också omedelbara åtgärder till.


Erbjuder alternativ

En möjlighet till omedelbar åtgärd erbjuder den japanska korallsanden. Ett alternativ som utgår ifrån naturen själv och som för många kan komma att visa sig vara lika genialt som det är enkelt att använda.
 

Det mest grundläggande forskningsarbetet har utförts av den japanske professorn Jun Kobayashi vid Okayamas universitet. Kobayashi studerade 1953 en vetenskaplig rapport med titeln "Japan, landet med hjärnblödningar". Den var författad av Sadamu Watanabe vid Japans hälsoministerium. Med statistik som underlag för sitt arbete visade Watanabe att Japan hade en mycket högre frekvens av hjärnblödningar än länder i Europa och Nordamerika. Men den avslöjade också att det förekom mycket stora skillnader inom Japan. Flera regioner hade oroväckande höga tal, men det fanns också områden där antalet var lågt. Här utmärkte sig Okinawa-området, som bestod av öar söder om de stora japanska öarna. Watanabe hade ingen förklaring till skillnaderna inom landet men föreslog att man eventuellt kunde finna ett orsakssamband i klimatet, ärftliga faktorer, ensidiga matvanor med polerat ris, vitaminbrist etc.


Vattenkvalitén livsviktig

Kobayashi ansåg inte dessa faktorer relevanta, utan ställde upp hypotesen att dricksvattnet kunde ge en förklaring.
  Han hade alltsedan 1941 analyserat flodvattnens kvalité i 500 floder över hela Japan för att serva industri, jordbruk och samhällsutbyggnad. Speciellt noterade han att det värst drabbade området var Akita, där han visste att, förutom att vattnet hade höga föroreningshalter av svavelsyra, var det samtidigt fattigt på kalcium.
  När han kontaktade Watanabe för att få se statistiken ännu mer uppdelad på mindre geografiska områden såg han med ens på kartmaterialet att dessa områden sammanföll överraskande väl med de spridningskartor han själv framställt över vattenkvaliteten.


Samband kalcium - hälsa

En snabb jämförelse gav vid handen att där svavelsyrahalten var hög och därmed försurningen stor, där var också såväl kalciumhalten som kalciumkarbonathalten låg och antalet dödsfall i hjärnblödningar var stort. Å andra sidan, ju högre kalciumhalt och lägre surhet på vattnet, desto lägre antal dödsfall i hjärnblödning i dessa regioner.
  Allra mest utmärkte sig områdena i vattnen kring Okinawa, en arkipelag där många människor lever upp i höga åldrar. Även i närbelägna områden kunde skillnaderna vara stora förutsatt att de fick sitt vatten från olika flodsystem. Detta styrkte Kobayashi i hans hypotes att vattnet var viktigt för att undvika vissa sjukdomar.


Internationell uppmärksamhet

Med denna arbetshypotes som grund kunde sedan Kobayashi 1957 redovisa sitt första arbete där han dokumenterat sin hypotes. Den skulle sporra till ytterligare forskning.
  Kobayashis vattenundersökningar och förmåga att se samband gjorde att han var den förste att slå larm om den uppmärksammade Itai-Iai-sjukan som en följd av kadmiumförgiftning.
  Världshälsoorganisationen hade tagit intryck av Kobayashis arbeten och lät 1979 genomföra en undersökning av dricksvattnet i 17 europeiska städer. Resultaten var snarlika Kobayashis, men denna gång fann man ett samband mellan låga kalciumhalter och hög frekvens av hjärtinfarkt.


Okinawas särdrag

Kobayashi skulle fortsätta sina undersökningar. Han blev främst fascinerad av de positiva resultaten från Okinawa och ville bättre ta reda på de de bakomliggande orsakerna.
  Han fann dem i öarnas geologiska historia. Topografiskt består Okinawa-området av en mängd klippor och kullar som ursprungligen bildats av korallrev som senare rest sig upp ur havet.
  Regnvattnet och bäckar och floder löser helt naturligt upp de gamla korallernas kalciumkarbonatinnehåll och för det med sig.
  Detta får till följd att såväl dricksvatten som grödor som växer där får ett mycket högt kalciuminnehåll.
  Detta i sin tur medför en avsevärt lägre dödlighet i såväl hjärnblödning som hjärtinfarkten men också lägre frekvens av cancer.


Ger märkbar effekt

Kobayashi själv sammanfattade sitt forskningsresultat med orden: "Kontinuerligt intag av korallkalciumkarbonat ger en märkbar effekt i att förhindra högt blodtryck, leverstörningar etc. Ett långt liv, som förunnats Okinawas befolkning, beror helt säkert på korallvattnets effekt."


De pigga 100-åringarnas ö

Den lilla ön Tokunoshima som tillhör Okinawa har också blivit uppmärksammad i Guiness rekordbok. Under en följd av år på 1980- och 90-talen ståtade Tokunoshima med världens äldsta människa. Redan flera år före sin död 1986 hade Shigechiyo Izumi toppat listan över de äldsta i världen. Han hann bli 120 år och 237 dagar innan han gick bort.
  Men han är inte ensam om att bli gammal. Nästan 80 hundraåringar finns på hans ö, trots att den totala folkmängden bara är 30.000. Traditionen bland öborna att dricka sitt te uppblandat med lite av den korallsand som korallön är uppbyggd av har säkerligen kraftfullt bidragit till att de blivit så gamla - och friska.
  Kobayashi har personligen utnyttjat lärdomarna som de gamla på Okinawaöarna lett honom fram till. Alltsedan han kom fram till sina logiska slutsatser tar han själv 1,5 till 2 gram korallkalciumkarbonat varje morgon tillsammans med en ordentlig klunk te.
  Han har också fått övertyga Okinawaborna att de ska vara tacksamma för sitt korallvatten - fastän de länge klagade på hur dåligt det löddrade när de skulle tvätta.


Referenser:
Kalciumhaltigt vatten - Hemligheten bakom ett långt liv, Asahi Shibun, 7 okt -85.
Vatten är källan till ett långt liv, Nihon Keizai Shibun, 9 sept 1985.
Okinawa-invånarnas långa livslängd, en gåva från korallvatten?, Yomiuri Shibun, 6 nov 1989.
Cancer i magsäcken förhindras av kalcium, Okinawa Times, 18 sept 1992.
Utdrag av föreläsningar vid Japans limnologisällskaps 55:e konferens, Yamagata, okt 1990.

Mer fakta om vatten på Shenet